Gewestelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen

Context en ruimere situering project

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen wil de open ruimte in het buitengebied maximaal vrijwaren voor landbouw, natuur en bos. Samen met de natuur- en landbouworganisaties maakte de Vlaamse Regering in 1997 de afspraak om te evolueren naar 750.000 ha agrarisch gebied, 150.000 ha natuurgebied en 53.000 ha bosgebied. Dat is een toename met 38.000 ha natuurgebied en 10.000 ha bosgebied en een afname van 56.000 ha landbouwgebied.

Van 2004 tot 2009 werkte de Vlaamse overheid in overleg met gemeenten, provincies en middenveldorganisaties een ruimtelijke visie uit op landbouw, natuur en bos in 13 buitengebiedregio’s. De visie geeft op hoofdlijnen aan welke gebieden behouden blijven voor landbouw en waar er ruimte kan zijn voor natuurontwikkeling of bosuitbreiding. Ze vormt de basis voor de opmaak van gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) die de bestemmingen op perceelsniveau vastleggen.

De Vlaamse Regering rondde deze visievormingsprocessen af met een beslissing over een actieprogramma voor de op te maken RUP’s. De opmaak van RUP’s voor verschillende delen van de vallei van de Kleine Nete is voorzien in het programma voor de regio Neteland.

Stand van zaken

Een voorontwerp RUP voor de vallei van de Kleine Nete en Aa tussen N19 en Albertkanaal lag in 2011 ter advies voor aan de gemeenten, provincie en een aantal adviserende overheidsdiensten. Daar bleek dat er geen akkoord was met de opties voor de realisatie van overstromingsgebieden en bijkomende natuurgebieden. Er werd ook een betere afstemming gevraagd met de projecten van het Sigmaplan stroomafwaarts Albertkanaal. Op 20 juli 2012 nam de Vlaamse Regering een principiële beslissing over deze discussiepunten zodat het planningsproces voortgezet kon worden.

Intussen werkte het procesbeheercomité in overleg met de lokale actoren alternatieven uit voor het Sigmaproject Nete en Kleine Nete, deelgebied Varenheuvel-Abroek en voor de realisatie van de natuurdoelen in Graafweide-Schupleer. De Vlaamse Regering besliste op 4 april 2014 om verder te werken binnen deze alternatieve scenario’s.

Voor de vallei van de Kleine Nete tussen Albertkanaal en Lier moet het proces voor de opmaak van een RUP nog starten. 

Verdere planning

In haar beslissing van 4 april 2014 vraagt de Vlaamse Regering te starten met de opmaak van een plan van aanpak voor de realisatie van de natuurdoelen in het gebied Graafweide-Schupleer, met gerichte aankopen in functie van de realisatie van de natuurdoelstellingen en met de opbouw van een grondenbank in functie van grondruilen.

Na de opmaak van het plan van aanpak en een ecohydrologische studie kan de procedure voor het RUP vallei van de Kleine Nete en Aa tussen N19 en Albertkanaal verder gezet worden. Een nieuw voorontwerp RUP zal eind 2014, begin 2015 opgemaakt en aan de lokale actoren voorgelegd worden.

Voor het Sigmaproject Nete en Kleine Nete gaat de Vlaamse Regering akkoord met het uitgewerkte alternatief en vraagt ze de uitwerking van het flankerend landbouwbeleid (compenserende maatregelen) op te starten.Zodra de concrete inrichtingsplannen voor het Sigmagebied uitgewerkt zijn, kan ook het proces voor de opmaak van een RUP voor de vallei van de Kleine Nete tussen Albertkanaal en Lier opstarten.


Vlaamse Overheid
-