Instandhoudingsdoelstellingen Natura 2000

Context en ruimere situering project

Dit project of plan kadert in de uitvoering van de Habitatrichtlijn. Krachtens deze Europese richtlijn moeten de lidstaten de habitatrichtlijngebieden die in 2002 zijn aangemeld, definitief aanwijzen en de nodige instandhoudingsmaatregelen nemen om een gunstige regionale staat van instandhouding te bereiken voor de Europees te beschermen habitats en soorten die voorkomen in de lidstaten. Deze instandhoudingsmaatregelen moeten gebaseerd worden op de instandhoudingsdoelstellingen.

Vlaanderen koos ervoor om eerst op gewestelijk niveau en in samenspraak met de Vlaamse administraties en de doelgroepen instandhoudingsdoelstellingen voor de Europees te beschermen habitats en soorten in Vlaanderen op te maken om deze nadien te vertalen naar de verschillende Speciale Beschermingszones. Deze zogenaamde Gewestelijke Instandhoudingsdoelstellingen (G-IHD) werden door de Vlaamse Regering definitief goedgekeurd op 23 juli 2010. Naast de noodzakelijke kwaliteitsverbeteringen en uitbreidingen van de oppervlaktes (habitats) en de populaties (soorten), wordt in de G-IHD ook voor elk habitat en elke soort het relatieve belang van de verschillende Speciale Beschermingszones aangegeven.

De Vlaamse Regering heeft in Vlaanderen in Actie (VIA) een ambitieuze inspanningsverbintenis ingeschreven inzake de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen. Die stelt dat Vlaanderen in 2020 voldoende habitat ingericht, herbestemd, verbeterd of afgebakend moet hebben om 70% van de instandhoudingsdoelstellingen voor de Europees te beschermen habitattypes en soorten te realiseren.

Stand van zaken

De opmaak van het ontwerp van gebiedsspecifieke instandhoudingsdoelstellingen (ontwerp-S-IHD) voor de SBZ Kleine Nete volgde een vooraf met de doelgroepen afgesproken traject met veel aandacht voor participatie en inspraak. De doelgroepen waren verenigd in de Vlaamse IHD-overleggroep. Dit traject werd volledig doorlopen en op 20 juli 2012 werd het aanwijzingsbesluit voor deze SBZ met daarin de ontwerp-S-IHD een eerste maal principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering.

Na een onderlinge toetsing van de verschillende ontwerp S-IHD voor alle Speciale Beschermingszones en rekening houdend met de activiteiten van andere sectoren, zijn de doelen waar nodig bijgestuurd. Op 19 juli 2013 werden de aangepaste S-IHD een tweede maal principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Momenteel liggen ze ter advies voor bij de Raad van State. De definitieve goedkeuring van de instandhoudingsdoelstellingen wordt in het voorjaar van 2014 verwacht.

Verdere planning

Na de definitieve goedkeuring van de S-IHD wordt gestart met de opmaak het Managementplan Natura 2000 voor de SBZ Kleine Nete waarin de S-IHD stap voor stap worden gelokaliseerd op perceelsniveau en waarin concrete acties worden geformuleerd voor de realisatie ervan.
Samen met de definitieve goedkeuring wordt een eerste versie van het Managementplan Natura 2000 (MP 1.0) gegenereerd met de concrete taakstelling en de noodzakelijke prioritaire inspanningen per deelgebied. Een volgende versie van het Managementplan Natura 2000 (MP 1.1) geeft aan welk deel van de taakstelling wordt ingevuld via bestaande regelgeving en afspraken (bv. beheerplannen). Deze versie wordt voorzien tegen het najaar van 2014. Daarna wordt zoveel mogelijk van de overblijvende taakstelling ingevuld via vrijwillige afspraken met alle betrokken actoren (MP 1.2).

De opmaak van elk Managementplan Natura 2000 wordt begeleid door een platform op SBZ-niveau met vertegenwoordigers van de sectoren en administraties. Op het niveau van deelgebieden kan ad hoc of meeliftend op overleg dat in andere kaders wordt gevoerd, met direct betrokkenen overleg gevoerd worden rond concrete acties en beheerplannen.

Vlaamse Overheid
-