Bekkenbeheerplan

In uitvoering van het bekkenbeheerplan Netebekken zal de Vlaamse overheid twee overstromingsgebieden inrichten via dijkverplaatsingen langs de Kleine Nete: in Grobbendonk en ter hoogte van Watering De Zegge.

Om Grobbendonk beter te beveiligen tegen overstromingen en de ecologische potenties te versterken, wordt de dijk langs de rechteroever van de Kleine Nete 30 m landinwaarts verplaatst, verstevigd en opgehoogd tot Sigma-hoogte. Hierdoor ontstaat op de rechteroever een winterbed van ca. 17 m dat over de ganse lengte (ca. 1.200 m vanaf de watermolen in het noordoosten tot aan de Troonbrug in het zuidwesten) natuurtechnisch heringericht wordt: 

  • de oevers worden verflauwd, voorzien van stromingsluwe zones;
  • er wordt houtachtige vegetatie, ruigte met struweel en moerasvegetatie aangelegd of aangeplant;
  • de afgesneden meander wordt opnieuw in contact gebracht met de waterloop.

Om het landbouwgebied De Zegge beter te beschermen tegen overstromingen en ruimte voor waterberging te creëren, worden de dijken landinwaarts verplaatst (gemiddeld 15 m), maar niet verhoogd. Hierdoor ontstaat op de linker- en rechteroever een winterbed. Bij extreme omstandigheden zal het achterliggende landbouwgebied voor de nodige bergingscapaciteit zorgen.

Privacy & Disclaimer - © 2012 Ruimte Vlaanderen