Gewestelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen

In uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) maakt de Vlaamse overheid ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) op die bepalen welke gebieden voor de landbouw voorbehouden blijven en waar er ruimte is voor natuurontwikkeling, bosuitbreiding of het inrichten van waterbergingsgebieden. Deze RUP’s worden opgemaakt in overleg met de lokale besturen en middenveldorganisaties.

Voor de vallei van de Kleine Nete en Aa tussen N19 en Albertkanaal werd in 2010 gestart met de opmaak van zo’n RUP. Dat plan moet onder meer de realisatie van een aantal overstromingsgebieden zoals voorzien in het bekkenbeheerplan mogelijk maken en een aantal bijkomende gebieden voor natuurontwikkeling vastleggen.

Voor het deel van de vallei tussen Albertkanaal en Lier zullen ook RUP's opgemaakt worden, onder andere om de realisatie van de projecten van het Sigmaplan mogelijk te maken. De opmaak van deze plannen start zodra de inrichtingsplannen daarvoor klaar zijn.

Privacy & Disclaimer - © 2012 Ruimte Vlaanderen