Kempische Noord Zuid verbinding

De N19 vormt een noord-zuidverbinding door de Antwerpse Kempen en verbindt de stedelijke gebieden Geel en Turnhout met de hoofdwegen E34 en E313. Op 10 juli 2008 besliste de Vlaamse Regering om de Kempense noord-zuidverbinding volgens het basistracé (N19g) aan te leggen (tussen Geel en Kasterlee).

Aan de keuze voor dit tracé werden enkele voorwaarden gekoppeld omdat de nieuwe weg negatieve effecten heeft op de natuur- en bosstructuur van de Kempische Heuvelrug en de vallei van de Kleine Nete en het landschap aantast.

Daarnaast zijn er langs de Kleine Nete ook compenserende maatregelen voorzien om het verloren aandeel waterbergend vermogen en infiltratiecapaciteit (waterkwantiteit) te milderen. 

Ter hoogte van de kruising N19g – Kleine Nete wordt door middel van afgraving een plas-draszone voorzien en de heraansluiting van een oude Netemeander. Zo wordt de vallei ter hoogte van de doorgang van de nieuwe N19g op een duurzame manier heringericht. Deze herinrichting van de vallei van de Kleine Nete sluit aan bij het ontwerp voor de dijkverplaatsing in de Watering De Zegge. Beide zullen simultaan uitgevoerd worden.

De uitbreiding van het project van hermeandering langs de Kleine Nete ter hoogte van N19g in functie van mildering wordt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) van de vallei van de Kleine Nete en Aa mee opgenomen.

In de beslissing van de Vlaamse Regering over de herbevestiging van het agrarisch gebied van 17 december 2007 werd het agrarisch gebied aansluitend bij Kasterlee niet herbevestigd omwille van de overlap met een mogelijk alternatief tracé. Het voorontwerp RUP voor de vallei van de Kleine Nete en Aa voorziet dat dit gebied nu wel bevestigd wordt als agrarisch gebied.Privacy & Disclaimer - © 2012 Ruimte Vlaanderen